اثرات حشره کش ها برجنین

با توجه به شواهدی درباره استفاده از حشره کش در زمان بارداری می توان گفت که بین تماس و استفاده حشره کش ها دردوران بارداری و پیامدهای عصبی و اختلالات در جنین، ارتباط وجود دارد.

مطالعات نشان داده است که قرار گرفتن در معرض برخی حشره کش ها در دوران بارداری با زایمان زودرس ارتباط دارد.به همین ترتیب، افزایش ریفلاکس های غیرطبیعی در نوزادان، رشد ذهنی پایین در 24 ماهگی و افزایش خطر اختلال در رشد، ممکن است در این گونه موارد ایجاد شود.

مطالعه دیگری نشان داده است که کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری ، در معرض گروه های مختلف آفت کش ها یا حشره کش ها بوده اند، دارای افزایش سطح بالای رفتارهای مرتبط با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه بودند ؛ همچنین می توان گفت که یکی از آثار منفی استفاده از حشره کش بر جنین ، خطرات قابل توجه رشد جنین است. در واقع، محققان معتقدند که آثار این مواد شیمیایی بر هوش( IQ )کودک شبیه به آثار سرب است .

0